skip to Main Content

Kui Teie lapsele meenutavad kõik piklikud asjad mikrofoni ja laulmine vallandab temas siira rõõmu, siis on just Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio see õige koht Teie lapse jaoks. Meie laulustuudio hoolivate õpetajate käe all õpitakse laulmist läbi mängu ja mängitakse lauldes. Me usume, et läbi muusika ja laulmise saab lapse hinge helisema panna. Need võimsad hingehelinad laseme valla vähemalt kaks korda aastas meie avalikel jõulu- ja kevadkontsertidel.

Lisaks laulmisele tutvustame lastele erinevaid üldlevinud muusikainstrumente ja mõndadega teeme ka lähemalt tutvust. Professionaalse liikumisõpetaja juhendamisel õpetatakse lastele lavalist liikumist. Kunstitundides saavad lapsed oma loovust näidata erinevates käelistes tegevustes.

Erinevates vanuseastmetes lastel on erinevad huvid ja võimed ning nad vajavad erinevat lähenemist. Just sellel põhjusel oleme jaotanud lapsed kahte suuremasse sihtrühma, 3-4 aastased mudilased ja viie aastased ning vanemad lapsed.

Juhul kui olete otsustanud oma lapse meie laulustuudiosse registreerida, siis palun täitke allpool oleva lingi kaudu registreerimise vorm.

Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio ühe kalendrikuu õppemaksud hooajal 2020-2021.

3-4 aastased kuutasu
31€
Üks õppetund nädalas
3-4 aastased kuutasu
43€
Kaks õppetundi nädalas
5 aastased ja vanemad kuutasu
37€
Üks õppetund nädalas
5 aastased ja vanemad kuutasu
50€
Kaks õppetundi nädalas

* Kahe või enama lapse soodustus kuni 20% õppemaksust.

 • Tunnist puudumisest palume kindlasti ette teatada vähemalt 3 tundi enne tundide algust e-mailil info@mammamia.ee. Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu. Kohatasu ei pea tasuma, kui osaleja ei ole haiguse tõttu võtnud osa laulustuudio tundidest ühe kuu või rohkem.


 • Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni  10. juunini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, viieks perioodiks.


 • Huvistuudio arveldusperiood on septembrist maini.

 • Riiklikele pühadele ja koolivaheaegadel ära jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.
  2020/2021 õppeaasta koolivaheajad:
  I vaheaeg – 19.10-25.10

  II vaheaeg – 23.12-10.01
  III vaheaeg – 22.02-28.02
  IV vaheaeg – 19.04-25.04
  V vaheaeg – 14.06-31.08


 • Koolivaheaegadel laulutunde ei toimu.

 • Huvistuudio asendab õpetaja poolt ärajäänud õppetunni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud õppetunni kuupäevast.


 • Soovist huvistuudiost lahkuda tuleb kirjalikult teada anda lahkumisele eelneva kuu 20. kuupäevaks. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgmise kuu õppemaks.


 • Õppemaksu ei tasaarveldata juhul kui laulutunnid jäävad ära ettevõtte tegevusest mitte olenevatel põhjustel (vääratamtu jõud/force majeure).


 • Õppemaksu arveid esitame lastevanematele 1 kord kuus hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks. Õppemaksu hakatakse arvestama huvistuudioga liitumisel teisest tunnist alates, õppemaksu saab kokkuleppel tasuda kolme kuu või poole aasta kaupa.


 • Õppemaksu eest palume tasuda esitatud arve alusel Üksteist Hoides MTÜ arveldusarvele. Maksekorraldusele palume märkida arve number ning lapse nime kelle eest tasutakse.


 • Kui mingil põhjusel tekib viivitus arve õigeaegse tasumisega, siis palume sellest kindlasti teada anda. Kui eelneva kuu õppemaksu  pole järgmise kuu alguseks tasutud on õpetajal õigus osalejat tundi mitte lubada.


 • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio on registreeritud huvikoolina (kood: 4231) Haridus­ ja Teadusministeeriumis, see annab lapsevanematele võimaluse saada õppemaksust 20% tulumaksu tagasi.
Back To Top