skip to Main Content
Menu

LAPSEVANEMA MEELESPEA

  • Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni  06. juunini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, viieks perioodiks. Koolivaheaegadel laulutunde ei toimu! 

 

  • Ühe õppetunni pikkus on:–  3-4 aastaste laste ettevalmistusrühmad: 30-45 minutit.–   Eelkooliealised ja kooliealised: 45 minutit.

 

  • Tunnist puudumisest palume kindlasti ette teatada vähemalt 3 tundi enne tundide algust e-mailil info@mammamia.ee. Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu. Kohatasu ei pea tasuma, kui osaleja ei ole haiguse tõttu võtnud osa laulustuudio tundidest ühe kuu või rohkem. Või kui lapsevanem on teatanud laulutundides osalemisest loobumisest vähemalt 1 kuu ette.

 

  • Laulustuudio asendab õpetaja poolt ärajäänud õppetunni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud õppetunni kuupäevast.

 

  • Kohatasu arveid esitame lastevanematele 1 kord kuus hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks. Kohatasu hakatakse arvestama laulustuudioga liitumisel teisest tunnist alates, kohatasu saab kokkuleppel tasuda kolme kuu või poolaasta kaupa.

 

  • Kohatasu eest palume tasuda esitatud arve alusel Üksteist Hoides MTÜ arveldusarvele. Maksekorraldusele palume märkida arve number ning lapse nime kelle eest tasutakse.

 

  • Kui mingil põhjusel tekib viivitus arve õigeaegse tasumisega, siis palume sellest kindlasti teada anda. Kui eelneva kuu kohatasu pole järgmise kuu alguseks tasutud on õpetajal õigus osalejat tundi mitte lubada.

 

  • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio on registreeritud huvikoolina (kood: 4231) Haridus­ ja Teadusministeeriumis, see annab lapsevanematele võimaluse saada kohatasust 20% tulumaksu tagasi.
Back To Top